دوره‌های آموزشی و مهارتی

صنایع دستی ایرانا

پته‌دوزی

بخارادوزی

زرتشتی دوزی

سوزن دوزی بلوچ 

رشتی‌دوزی

روبان دوزی

گلیم بافی

قلاب‌بافی 

مکرومه بافی

معرق چوب

منبت چوب 

سوخت‌نگاری چوب

نقطه کوبی روی سفال

پتینه کاری

ویترای روی شیشه

چرم دوزی با دست (چرم طبیعی)