تهران . انتهای یادگار امام جنوب . خیابان دستغیب . نرسیده به استاد معین بن بست احمد میرزا محمدی پلاک 15

یا

خیابان آزادی خیابان استاد معین خیابان هاشمی نرسیده به 21 متری جی کوچه بابایی پلاک 22 واحد 2